• Điện thoại: 
  • Email: 
  •  Địa chỉ: Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ